Tanıtım

Sosyolojik düşüncenin birikimi çerçevesinde Türkiye'de ve dünyada meydana gelen toplumsal olayları ve yaşanan gelişmeleri yorumlamaya çalışmak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün genel yaklaşımını oluşturmaktadır. Bu genel yaklaşım kapsamında, toplumsal değişme, toplumsal etkileşim ve toplumsal hareketlilikler üzerine odaklanan daha özel bir çerçeve ekseninden farklı çalışma alanları penceresinden konuları ele alıp inceleme, bölümün çok boyutlu bakış açısını ve yöntemsel yaklaşımını açığa çıkarmaktadır. Bu farklı çalışma alanları bağlamında, toplumsal olgu ve olaylar makro sosyolojik perspektiften ele alınırken, kentleşme örüntüleri ve kalkınmanın ekonomik-politiğini belirlemede büyük önem arz eden göç olgusu ile farklı ölçeklerde toplumsal kurumlardaki bürokratik yapılanmalar, ön plana çıkan ana konular arasında yer almaktadır. Ayrıca toplumsal etkileşimler mikro sosyolojik perspektiften ele alınırken; aile, din ve eğitime ek olarak kültür olgusunun diğer tüm bileşenleri üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, sosyolojinin tüm kuramsal yaklaşımlarına hakim ve bu yaklaşımları uygulamalı olarak saha çalışmaları ve analizlerinde kullanabilecek düzeyde, Türkiye'de ve dünya çapında yetkin sosyologlar yetiştirmek bölümün temel hedefleri arasındadır.