SOSYOLOJİ

Misyon-Vizyon

Hayat İçin Sosyoloji

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, sosyoloji biliminin hem dünyadaki hem de Türkiye'deki birikimini temel alarak güncel sosyal meselelere dair bilimsel değeri haiz, kamusal faydayı gözeten ve yapıcı bir bakış sunmayı amaçlar. Sosyologların bütün dünyada yüz yılı aşkın bir süredir geliştirdiği teori, kavram ve yöntemlerden istifade etmeyi merkeze alır. “Hayat İçin Sosyoloji” mottosunu benimseyerek Türkiye'nin çok katmanlı ve dinamik toplumsal hayatını hep daha gerçekçi ve derinlemesine anlamayı ve açıklamayı hedefler.

Medeniyet Sosyoloji’de yürütülen araştırmaların başlıca temaları toplumsal yapı, sınıf ve tabakalaşma, toplumsal eşitsizlikler, çalışma hayatı ve meslekler, kurumlar ve bürokrasi, aile ve çocuk, siyasi düşünceler ve akımlar, kent ve mekan, beden, müzik, kültür endüstrisi, medya, din, göç ve edebiyattır. Ayrıca ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre hayatın her alanına dair kavramsal açıklama ve empirik bilgi üretmeyi hedefler. Bölümde hem nicel hem nitel araştırma yöntemleri ve teknikleri derslerde yoğun bir şekilde işlendiği gibi yürütülen araştırma projelerinde de uygulanmaktadır.

Medeniyet Sosyoloji’de lisans veya lisansüstü programları başarıyla tamamlayan öğrenciler teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile saha araştırmasını birlikte yürütmek için gereken bilimsel donanıma sahip olurlar. Sosyoloji mezunları üniversitelerde, özel ve kamusal araştırma kuruluşlarında, medya ve yayıncılık alanında, reklamcılıktan sosyal hizmetlere kadar çeşitli sektörlerde, kısacası toplumsal hayatı konu edinen her sahada çalışabilirler. Lisans düzeyinde 2022’den itibaren zorunlu staj uygulaması vardır.

Medeniyet Sosyoloji lisans düzeyinde zengin ve uygulama odaklı bir müfredata; lisansüstü düzeyde ileri tez araştırmalarına ev sahipliği yapar. Dersler dışında her sene Toplumsal Yapı Atölyeleri ve Toplumsal Yapı Yaz Okulu düzenlenmektedir. Bölümde ayrıca her hafta akademik programlar, tez kolokyumları ve sunumlar gerçekleştirilmektedir.

Medeniyet Sosyoloji, akademik hayatı öğrencilerle ortak bir bilgi üretimi imkanı olarak gören akademik kadrosuyla, hem lisans hem lisansüstü düzeyde müstakbel sosyologlar olarak öğrencilerini verimli bir şekilde yönlendirmeyi ve güçlü yetiştirmeyi amaçlar. Araştırma ve yazma becerilerinin gelişimini, kolektif bir çalışma ortamını sağlamayı hedefler. Sosyolojinin teorik ve empirik donanımlarını bir arada kazandırır.

Türkiye’nin güncel ve çok katmanlı toplumsal değişimi ekonomiden kültüre, çalışma hayatından kurumlara bir dizi konuda sosyolojik bilgi ve araştırmanın hayati önemini her gün daha da belirgin kılmaktadır. Sosyoloji Türkiye’nin geleceğinde her zaman olduğundan daha da gerekli ve faydalı bir disiplin olma yolundadır. Medeniyet Sosyoloji, “Hayat İçin Sosyoloji” mottosunu benimseyerek Türkiye merkezde olmak üzere çağdaş toplumsal konulara dair bilimsel bilgi ve kamusal fayda üretmeyi hedefler.